Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2015-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/14
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет "Доставка на копирна хартия". Видовете копирна хартия са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Поръчката се състои от три обособени позиции: 1. "Доставка на рециклирана копирна хартия" с прогнозна стойност /2400000/два милиона и четиристотин хиляди/ лв. без ДДС; 2. Доставка на нерециклирана копирна хартия с прогнозна стойност 820 000/осемстотин и двадесет хиляди/ лв. без ДДС; 3. „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др." с прогнозна стойност 160 000 /сто и шестдесет хиляди/ лв. без ДДС. Съгласно Решение № 278 на Министерски съвет от 28.04.2015г. за допълнение на Решение № 551/2014на Министерски съвет, поръчката не следва да се обявява като запазена за специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по реда на чл.16г. от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   670083   Решение         04.06.2015 04.06.2015
2   670085   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.06.2015 04.06.2015
3   694972   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.10.2015 30.10.2015
4   694975   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.10.2015 30.10.2015
5   694976   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.10.2015 30.10.2015
6   705588   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.01.2016 05.01.2016
7   706012   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.01.2016 07.01.2016
8   706091   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.01.2016 07.01.2016
9   706092   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.01.2016 07.01.2016
10   706982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.01.2016 12.01.2016
11   707055   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.01.2016 12.01.2016
12   707499   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2016 14.01.2016
13   709126   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.01.2016 21.01.2016
14   709504   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.01.2016 22.01.2016
15   709672   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.01.2016 25.01.2016
16   710670   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.01.2016 29.01.2016
17   710785   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.01.2016 29.01.2016
18   711266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.02.2016 02.02.2016
19   711359   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.02.2016 02.02.2016
20   711437   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.02.2016 03.02.2016
21   711728   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.02.2016 04.02.2016
22   712328   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.02.2016 09.02.2016
23   713434   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.02.2016 15.02.2016
24   714188   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.02.2016 17.02.2016
25   714189   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.02.2016 17.02.2016
26   718982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.03.2016 12.03.2016
27   729480   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.04.2016 14.04.2016
28   730380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.04.2016 15.04.2016
29   731488   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.04.2016 25.04.2016
30   731493   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.04.2016 25.04.2016
31   731498   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.04.2016 25.04.2016
32   733474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.05.2016 14.05.2016
33   734470   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.05.2016 26.05.2016
34   737725   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.06.2016 23.06.2016
35   740549   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.07.2016 15.07.2016
36   742124   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.07.2016 27.07.2016
37   744833   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     15.08.2016 15.08.2016
38   745056   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.08.2016 16.08.2016
39   750929   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.09.2016 29.09.2016
40   754025   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.10.2016 19.10.2016
41   754669   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.10.2016 24.10.2016
42   756336   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.11.2016 04.11.2016
43   759559   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.11.2016 24.11.2016
44   761919   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.12.2016 09.12.2016
45   762279   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.12.2016 12.12.2016
46   762375   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.12.2016 13.12.2016
47   763177   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.12.2016 16.12.2016
48   764728   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.12.2016 28.12.2016
49   768106   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.01.2017 19.01.2017
50   768109   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.01.2017 19.01.2017
51   768540   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 20.01.2017
52   768545   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.01.2017 20.01.2017
53   768549   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.01.2017 23.01.2017
54   771589   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.02.2017 09.02.2017
55   771812   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.02.2017 10.02.2017
56   771853   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.02.2017 13.02.2017
57   773222   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.02.2017 21.02.2017
58   774430   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.02.2017 28.02.2017
59   774432   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.02.2017 28.02.2017
60   774611   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.02.2017 28.02.2017
61   775502   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.03.2017 09.03.2017
62   775505   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2017 08.03.2017
63   782372   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.04.2017 07.04.2017
64   783940   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.04.2017 21.04.2017
65   785916   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.05.2017 05.05.2017
66   787354   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.05.2017 16.05.2017
67   788903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2017 26.05.2017
68   788907   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.05.2017 26.05.2017
69   793934   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.06.2017 30.06.2017
70   795665   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.07.2017 12.07.2017
71   795752   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.07.2017 13.07.2017
72   796189   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.07.2017 14.07.2017
73   796995   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.07.2017 20.07.2017
74   797756   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.07.2017 25.07.2017
75   802757   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2017 30.08.2017
76   804527   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2017 13.09.2017
77   804880   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2017 14.09.2017
78   804881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2017 14.09.2017
79   808103   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2017 05.10.2017
80   811054   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.10.2017 23.10.2017
81   811623   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2017 27.10.2017
82   812623   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.11.2017 03.11.2017
83   815015   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.11.2017 17.11.2017
84   815270   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2017 15.11.2017
85   816976   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.11.2017 28.11.2017
86   817428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.11.2017 30.11.2017
87   819740   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2017 18.12.2017
88   819788   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.12.2017 13.12.2017
89   822686   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2018 04.01.2018
90   822690   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2018 04.01.2018
91   822695   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.01.2018 04.01.2018
92   823416   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2018 09.01.2018
93   823422   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.01.2018 09.01.2018
94   823738   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2018 10.01.2018
95   823739   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2018 10.01.2018
96   823803   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.01.2018 10.01.2018
97   823869   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2018 11.01.2018
98   823962   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2018 11.01.2018
99   824093   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2018 11.01.2018
100   824522   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.01.2018 15.01.2018
101   824525   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.01.2018 15.01.2018
102   825178   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.01.2018 18.01.2018
103   825390   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
104   825395   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
105   825624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
106   825625   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
107   825626   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.01.2018 19.01.2018
108   825867   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2018 22.01.2018
109   825881   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2018 22.01.2018
110   826227   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2018 23.01.2018
111   826467   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2018 24.01.2018
112   826468   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.01.2018 24.01.2018
113   827421   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2018 30.01.2018
114   827426   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.01.2018 30.01.2018
115   828000   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018
116   828003   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018
117   828004   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018
118   828012   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 02.02.2018
119   828013   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 02.02.2018
120   828014   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.02.2018 02.02.2018
121   828198   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2018 02.02.2018
122   828508   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2018 06.02.2018
123   828763   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2018 07.02.2018
124   828765   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2018 07.02.2018
125   829229   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2018 09.02.2018
126   829231   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2018 09.02.2018
127   830575   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2018 19.02.2018
128   830579   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2018 19.02.2018
129   830580   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.02.2018 19.02.2018
130   831521   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.02.2018 22.02.2018
131   831987   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 26.02.2018
132   831990   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2018 26.02.2018
133   832104   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.02.2018 27.02.2018
134   838468   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.03.2018 27.03.2018
135   838480   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.03.2018 27.03.2018
136   838548   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.03.2018 29.03.2018
137   839287   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2018 29.03.2018
138   839309   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2018 29.03.2018
139   839523   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2018 29.03.2018
140   839524   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.03.2018 29.03.2018
141   841033   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.04.2018 05.04.2018
142   841948   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.04.2018 12.04.2018
143   841959   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.04.2018 12.04.2018
144   841964   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.04.2018 12.04.2018