Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2015-0033
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/164-
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата процедура е доставка на каменна сол в насипно състояние е до 4 000 (четири хиляди) тона. Доставките ще се извършват периодично. Всяка доставка да се извършва в срок до 48 часа (четиридесет и осем часа) след писмена заявка от ОП „Благоустрояване” – гр. Габрово за необходимото количество каменна сол. Място на доставка гр. Габрово, бул.”Трети март” №53.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   669145   Решение         29.05.2015 29.05.2015
2   669147   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.05.2015 29.05.2015
3   684118   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.08.2015 24.08.2015
4   774263   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.02.2017 27.02.2017