Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2015-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=43
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов за 2015/2016 година. Доставенитe видове хляб и хлебни изделия да са произведени в деня на доставката. Отделните доставки ще се изпълняват в зависимост от конкретната необходимост след периодични съгласувани заявки за конкретни асортименти и количества. Задължително се спазват сроковете за доставка след заявка за всяка обособена позиция. Количествата по всяка обособена позиция са посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Посочените количества са прогнозни и в зависимост от нуждите на специализираните институции, социалните услуги в общността и детските заведения, но в рамките на бюджетните средства, с които разполагат за съответната бюджетна година. Всяка изпълнена доставка се заплаща след двустранно оформяне на първични документи, доказващи качеството и количеството на стоките – протокол за извършената и приета доставка, придружен с документ за качество и фактура за доставените стоки. Подробните видове хляб и хлебни изделия и изисквания са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   668751   Решение         27.05.2015 27.05.2015
2   668752   Обявление за обществена поръчка         27.05.2015 27.05.2015
3   682237   Информация за сключен договор         12.08.2015 12.08.2015
4   747453   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.08.2016 31.08.2016
5   747454   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         31.08.2016 31.08.2016