Информация за преписката

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД
Номер: 00026-2015-0015
Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki/345-15ip260a031
Процедура: Открита процедура
Описание: “Допълване на Доклад за ОВОС за Проект “Яденица”. Изготвяне, като част от актуализирания ДОВОС, на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на ЗЗ BG 0001386 “Яденица”. Подготовка и участие в необходимите процедури по ЗООС и ЗБР до получаване на положително решение по ОВОС от компетентния орган", в това число: 1.Изготвяне на искане до компетентния орган за допускане извършването само на процедура по ОВОС по чл.91 ал.2 от ЗООС. 2.Провеждане на консултации с компетентния орган (МОСВ) за уточняване на обхвата и съдържанието на информацията, която ще допълни вече изготвения Доклад по ОВОС от 1996 г. 3.Изработване на задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС. В заданието се отразяват всички получени препоръки, коментари и забележки от проведените консултации по него. 4.Допълване на Доклад за ОВОС в съответствие със заданието, като се ползват актуални данни, съвременни познания и методи на оценка. Докладът за ОВОС се разработва от колектив от експерти с ръководител, в съответствие с чл. 83, ал. 1 и 2 от ЗООС и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Като приложение към Доклада се прилагат Нетехническо резюме на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на доклада за ОВОС и необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми). 5.Разработване на Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001386 "Яденица". ДОСВ се разработва от колектив от експерти в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС. Докладът за оценка за степента на въздействие върху защитена зона BG0001386 "Яденица", се представя под формата на отделно приложение към Доклада по ОВОС и представлява неразделна част от него. 6.Подпомагане на Възложителя в подготовка и провеждане на обществени обсъждания в рамките на процедурата по ОВОС и ОС. 7.Представяне на докладите за ОВОС и ОС на заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ. Допълване, преработване на документацията по ОВОС и ОС (при необходимост), и съгласно Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   668740   Решение         27.05.2015 27.05.2015
2   668742   Обявление за поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО)     27.05.2015 27.05.2015
3   693826   Обявление за възложена поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО)     22.10.2015 22.10.2015
4   837318   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.03.2018 22.03.2018