Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2015-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-0014_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка включва: 1. услуги по проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения ("актуализации на системите”) към Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ) в БНБ, подробно описани в Приложение № 1 „Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистър на особените залози (РОЗ)“, наричани по-нататък ,,Системите“. Актуализациите на системите се извършват съгласно Приложение № 3 „Изисквания за функционално развитие на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ)“ и на база задания и спецификации, предоставяни чрез писмена заявка от възложителя на избрания за изпълнител участник, след съгласуване между страните на обхвата, обема на работата и сроковете за нейното извършване; 2. безплатна гаранционна поддръжка на всички актуализации на системите по т. 1; 3. абонаментно обслужване на системите, подробно описани в Приложение № 1. Абонаментното обслужване се осъществява съгласно Приложение № 2 „Изисквания, обхват и условия за абонаментно обслужване на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ) (Системите)” и техническото предложение на избрания за изпълнител участник; 4. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка на актуализациите на системите, възложени по силата на този договор, към абонаментното обслужване по т. 3 се включват и актуализациите на системите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2015 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   668391   Решение         25.05.2015 25.05.2015
2   668393   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.05.2015 25.05.2015
3   687070   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.09.2015 11.09.2015
4   932827   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.09.2019 11.09.2019