Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Искър"
Номер: 01258-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/189&lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня (ДМК) на територията на СО-район ”Искър" за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   667807   Решение         20.05.2015 г.  20.05.2015 г. 
2   667808   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.05.2015 г.  20.05.2015 г. 
3   684100   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.08.2015 г.  24.08.2015 г. 
4   811581   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.10.2017 г.  25.10.2017 г.