Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: - по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; - подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; - осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Предмет на обществената поръчка за избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Силистра. Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции: І ОП–Първи район : ул. „Цар Шишман”, ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Добруджа”, ул. „Петър Вичев”, ул. „Ал. Стамболийски”, бул. „Македония”, ул. „София”, ул. „Хан Аспарух” и ул. „Плевен”; ІІ ОП – Втори район: ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Васил Левски”, бул. „Македония”, ул. „Кап. Кръстев”, ул. „Хан Кубрат”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Черно море”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Петър Мутафчиев”, ул. „Добрич”; ІІІ ОП – Трети район: ул. „Кап. Кръстев”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Серес”, ул. „Янко Тодоров”, ул. „Сан Стефано”, ул. „Ген. Колев”, ул. „Дръстър”, ул. „7 – ми септември”, ул. ”П. Яворов”; ІV ОП – Четвърти район: ул. „Богдан Войвода”, ул. „Кубадин”, ул. „7 – ми септември”, ул. „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Добрич”, ул. „Тулча”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Димитър Енчев”, ул. „Кълъраш”, ул. „Серес”; V ОП – Пети район: ул. „Кълъраш”, ул. „Одеса”, ул. „Тимок”, ул. „Иван Василев”, ул. „Рила”, ул. „Димитър Енчев”; VІ ОП – Шести район: с. Айдемир – ж.к. „Север”, ж.к. „Юг”; с. Калипетрово – ул. „Герена”, ул. „Ново Петрово”, ул. „Зелен Синур”, ул. „Красна поляна”, ул. „Илинден”, като за: І ОП - 12 сгради, 97 414.58 кв.м. РЗП;ІІ ОП -18 сгради, 153 490.28 кв.м. РЗП;ІІІ ОП -20 сгради, 146 455.86 кв.м. РЗП;ІV ОП-22 сгради, 124 713.61 кв.м. РЗП;V ОП -14 сгради, 96 375.49 кв.м. РЗП;VІ ОП-19 сгради, 125 305.41 кв. м. РЗП. Пълното описание на предмета и обхвата на поръчката е описано в техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   666164   Решение         12.05.2015 12.05.2015
2   666175   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2015 12.05.2015
3   688279   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.09.2015 17.09.2015