Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2015-0004
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка следва да извършат обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж /Дейност 1/ и обследване за енергийна ефективност на сгради /Дейност 2/, както следва:Обособена позиция №1:„Доверие – блок 16, 17, 18, гр. Етрополе, кв. 178".;Обособена позиция №2:„Етрополски бук – гр. Етрополе, бул. „Руски“ 171“;Обособена позиция №3:„Свещи пласт – блок 19, 20, 21, гр. Етрополе, кв. 178 (8)“;Обособена позиция №4:СС Строители – гр. Етрополе, ул. „Двадесет и седми ноември“ № 28, кв. 20“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   665955   Обявление за обществена поръчка         11.05.2015 11.05.2015
2   665957   Решение         11.05.2015 11.05.2015
3   693400   Информация за сключен договор         21.10.2015 21.10.2015