Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2015-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.md.government.bg/bg/EXT/IO/index.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при нерегламентиран достъп до освободените войскови имоти /ОВИ/ и осъществяване на пропускателен режим на територията на ОВИ. Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителна дейност, техническо оборудване и униформено облекло със съответните отличителни знаци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   665621   Решение         08.05.2015 08.05.2015
2   665624   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.05.2015 08.05.2015
3   668252   Решение     22.05.2015 22.05.2015
4   794818   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017