Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2015-0113
Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=315
Процедура: Открита процедура
Описание: “Агротехнически услуги - Жътва на зърнени култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 1 - Жътва на овес на пределна площ до 122 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 37 т овес зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово; Позиция № 2 - Жътва на пшеница на пределна площ до 220 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 110 т пшеница зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово; Позиция № 3 - Жътва на царевица на пределна площ до 774 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 465 т царевица зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/06/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   664728   Решение         30.04.2015 30.04.2015
2   664730   Обявление за обществена поръчка         30.04.2015 30.04.2015
3   675158   Информация за сключен договор         01.07.2015 01.07.2015
4   679745   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.07.2015 29.07.2015
5   679747   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.07.2015 29.07.2015
6   699014   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.11.2015 24.11.2015