Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2015-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=2540
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката по обособена позиция № 1 обхваща обучение на 145 служители, разделени в 6 групи, по теми, посочени в Пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението. Технически спецификации по обособена позиция № 1. Избраният за изпълнител следва да поеме за своя сметка възнагражденията, пътуването и престоя на преподавателите и координатора, подготовката и отпечатването на материалите за обученията, издаването на удостоверения за преминато обучение за всеки от участниците, списъци, анкетни карти, извършване на превод от и на чужд език, ако такъв е необходим и др. Предметът на поръчката по обособена позиция № 2 обхваща осигуряване на зала/зали с необходимото оборудване за провеждане на обученията, настаняване – 3 броя нощувки в хотел с категория не по-ниска от три звезди и капацитет на легловата база, гарантиращ едновременното настаняване в единични стаи на участниците в обученията, изхранване (закуска, обяд, вечеря и кафе-паузи в почивките между сесиите) съгласно разпределението, посочено в т.3.2 от Пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението. Технически спецификации по обособена позиция № 2, както и възстановяване на разходите за пътуване от и до мястото за провеждане на обученията на служителите. Местата за провеждане на всяко едно обучение са посочени от Възложителя в Пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението. Технически спецификации по обособена позиция № 2. Дейностите, включени в предмета на поръчката по Обособена позиция № 2 попадат в списъка на стоки и услуги по чл. 30 от ЗИХУ, утвърден с РМС № 551/25.07.2014 г., с оглед на което поръчката по Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Когато в процедурата по Обособена позиция № 2 участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2015 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   662689   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.04.2015 23.04.2015
2   662691   Решение         23.04.2015 23.04.2015
3   665336   Решение     07.05.2015 07.05.2015
4   682607   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.08.2015 14.08.2015
5   693161   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         20.10.2015 20.10.2015
6   696256   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.11.2015 06.11.2015