Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2015-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=39
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на поръчката включва доставка на консумативи (тонер касети и барабани) и техническо обслужване на наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов за 2015/2016 година. Консумативите трябва да са фабрично нови, неупотребявани, нерециклирани, за съответния брой копия, в оригинални фабрични опаковки с холограмен знак, които не са спрени от производство към датата на изпълнение на доставката, произведени в заводите на производителите на съответната марка техника и да отговарят на всички технически и екологични показатели. Да отговарят на нормативно – установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Към момента на доставката консумативите трябва за имат остатъчен срок на годност, не по-малък от 75% от целия срок на договора. Техническото обслужване на наличната компютърна, размножителна и печатна техника включва поддръжка, периодични контролни технически прегледи, профилактика, ремонт и отстраняване на технически повреди. Техническото обслужване на наличната компютърна, размножителна и печатна техника ще се осъществява след подадена заявка от възложителя съгласно предписанията на завода производител на съответната марка техника. Вложените материали и резервни части в ремонта на компютърната, размножителната и печатната техника да бъдат оригинални, придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок. Подробните видове консумативи и изисквания са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/05/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   662573   Решение         22.04.2015 22.04.2015
2   662574   Обявление за обществена поръчка         22.04.2015 22.04.2015
3   684073   Информация за сключен договор         24.08.2015 24.08.2015
4   746430   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.08.2016 25.08.2016