Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група, която включва: 1. Регистриране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник на свободния пазар на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ в срок до 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Национална спортна академия “Васил Левски” 2. Доставка на електрическа енергия „ЕЛ.ЕНЕРГИЯ“ до обекти на НСА „Васил Левски”, присъединени към ниско и средно напрежение и включване в стандартна балансираща група, за период до 31.12.2016 г., считано от датата на регистриране на първия товаров график на Възложителя в ЕСО ЕАД.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/05/2015 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   660965   Решение         09.04.2015 09.04.2015
2   660967   Обявление за обществена поръчка         09.04.2015 09.04.2015
3   675982   Информация за сключен договор         06.07.2015 07.07.2015
4   770649   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017