Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2015-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-0008_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на консервационно - реставрационни и ремонтни работи по кулата и покрива на сградата на КП на БНБ, град Плевен, ул.”Васил Левски” № 153,съгласно изготвен работен проект и разрешение за строеж №197 от 05.06.2014 г. Количествата и стойността на всички видове работи са на база на подробните количествени сметки към работния проект и са дадени в приложенията към офертата на избрания за изпълнител участник, както следва: Приложение А – част „Архитектура” Приложение К – част „Конструктивна” Приложение Е – част „Електротехническа”. Възложителят може да възлага на изпълнителя непредвидени видове работи и/или допълнителни количества от оферираните видове работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/04/2015 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   659992   Решение         06.04.2015 06.04.2015
2   659998   Обявление за обществена поръчка         06.04.2015 06.04.2015
3   675736   Информация за сключен договор         03.07.2015 03.07.2015
4   767189   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2017 16.01.2017