Информация за преписката

Възложител: Национален институт на правосъдието
Номер: 00102-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.nij.bg/ProcedureAndPublicCalls/Details.aspx?pageid=1833&lang=bg-BG&id=247&p=1
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка еДоставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на техника/оборудване, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Техническа подкрепа за подготовка и провеждане на обучения по проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”, съгласно договор № К14-24-2/24.07.2014 г. сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, Обособена позиция № 2 – Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на мултифункционално устройство за нуждите на Националния институт на правосъдието. Пълното описание на техниката/оборудването предмет на доставка за съответната обособена позиция се съдържа в Техническата спецификация на одобрената документация за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/04/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   658219   Решение         30.03.2015 г.  30.03.2015 г. 
2   658223   Обявление за обществена поръчка         30.03.2015 г.  30.03.2015 г. 
3   672315   Информация за сключен договор         18.06.2015 г.  18.06.2015 г. 
4   692177   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.10.2015 г.  13.10.2015 г. 
5   692178   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.10.2015 г.  13.10.2015 г.