Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Договаряне
Описание: „Извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи за въвеждане в експлоатация на обект „Спортен комплекс “Чавдар“ Към настоящият момент в гр. Етрополе се изпълнява проект: „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс „Чавдар“ с изграждане на спортна зала за хора с увреждания гр.Етрополе, финансиран по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, и има сключен договор за изпълнение на обществена поръчка между Община Етрополе и Обединение "Етрополе спорт" ДЗЗД, БУЛСТАТ: 176667684. Във връзка с изпълнението на договора се извършват СМР по реконструкция, модернизация и изграждане на спортен комплекс с всички сертификати за провеждане на съзтезания от републикански и международен мащаб. Необходимо е изпълнението да бъде извършено в рамките на цялостната реализация на водопроводната мрежа с оглед на следните основни обстоятелства: - При изпълнение на допълнителните земни работи свързани с достигане на здрава почва и полагане на конструктивните елементи п основата, същите трябва да бъдат изпълнени при пълна съвместимост и покриване на еднакви експлоатационни характеристики с разположените върху тях съоръжения и при съблюдаване на определена технологична последователност. - Изпитването и пуска в експлоатация е необходимо да бъде извършено в цялост за изградената трибуна с оглед да не се допусне компрометиране на отделни участъци. - Изпитването, тестването и пуска в експлоатация на допълнителното присвързване за пожарния водопровод е необходимо да бъде извършено в цялост с останалите площадкови връзки и включвания за комплекса с оглед да не се допусне компрометиране и/или недостатъчен дебит на отделни участъци. - Изпитването, тестването и пуска в експлоатация на поливната система е необходимо да бъде извършено при съобразяване с изградащата се ВиК система на съоръжението и технологично правилно изпълнение с оглед да не се допусне компрометиране на отделни участъци и респективно неправилно функциониране на поливната система. - Изпълнението от един изпълнител ще доведе до по-голяма сигулност за Възложителя /Община Етрополе/ от гледна точка носенето на гаранционна отговорност и отстраняване на гаранционни дефекти, предвид изключването на възможност за спорове по първопричините за възникване на аварийни ситуации. Поради необходимост от спазване на определена технологична последователност на видове СМР със тези които са заложени в основния договор, не могат технически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя. Също така, тази необходимост от определена технологична последователност при изпълнението прави наложително възлагането на изпълнението на СМР на същия изпълнител, за да бъде осигурено завършването на обекта качествено и в цялост, предаването му на Възложителя за експлоатация по надлежния ред, както и поемането на отговорността за гаранционно обслужване от един изпълнител. Пълният обем и изискванията към изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи е посочен детайлно в приложеното техническо задание към настоящата покана. Допълнителните строително-монтажни работи следва да бъдат извършени по видове съгласно количествени сметки, неразделна част от техническата спецификация.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   655395   Решение         19.03.2015 19.03.2015
2   663327   Информация за сключен договор         27.04.2015 27.04.2015