Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на настоящата поръчка е: Извършване на услуги по събиране и извозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Етрополе, включваща териториите в регулационните граници и имоти разположени в зоната между регулационните граници и земеделските земи на гр. Етрополе и 9 села от Община Етрополе, а именно: Лопян, Брусен, Малки Искър, Лъга, Бойковец, Рибарица, Ямна, Горунака и Оселна. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Етрополе.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   653917   Решение         13.03.2015 13.03.2015
2   654003   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.03.2015 13.03.2015
3   670011   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.06.2015 03.06.2015
4   856694   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.07.2018 11.07.2018