Информация за преписката

Възложител: Община Генерал Тошево
Номер: 00964-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?p=4557
Процедура: Открита процедура
Описание: Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 „Организация, техническо и методическо осигуряване и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения за администрацията на Община Генерал Тошево”: 1.Обучение по защита на данни и информационна сигурност в администрацията. В обучението трябва да бъдат включени 10 служители; 2.Обучение по изграждане на платформа и осъвременена ИТ инфраструктура в Община Генерал Тошево – за 20 служители; 3.Обучителен семинар на тема "Модели и техники на конструктивен диалог с гражданите" – за 20 представители на целевата група; 4.Обучение за възприемане на приобщаваща мисия и позитивна визия на администрацията на Община Генерал Тошево - за 10 служители; 5.Обучение по английски език за нива А1 и А2, съобразено с общата европейска езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение – за общо 40 представители на целевата група; 6. Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие - за общо 48 служители; 7. Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала - за общо 30 служители. Основни дейности, които се включват в изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2: 1. Да се осигури настаняване в хотел за участниците в изнесените екипни обучения предвидени в обособена позиция № 1 при определи в Техническото задание на Възложителя условия. 2. Извършване на транспорт на всички участници, служители на общинска администрация на община Генерал Тошево, до мястото предвидено за провеждане на изнесените екипни обучения по обособена позиция № 1 и обратно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/04/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   652214   Решение         04.03.2015 г.  04.03.2015 г. 
2   652217   Обявление за обществена поръчка         04.03.2015 г.  04.03.2015 г. 
3   695685   Информация за сключен договор         04.11.2015 г.  04.11.2015 г. 
4   707644   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.01.2016 г.  14.01.2016 г. 
5   707645   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.01.2016 г.  14.01.2016 г.