Информация за преписката

Възложител: Община град Добрич
Номер: 00383-2015-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/88
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществена поръчка: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич – Обучения в ключови компетентности по Проект „Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич“, Договор № М13-22-91 от 18.08.2014 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. Обществената поръчка включва 3 /три/ обособени позиции, както следва: - Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Провеждане на обучение в ключови компетентности – Екипна ефективност” Провеждане на обучение в ключови компетентности – Екипна ефективност на 30 служители, разпределени в 3 групи по 10 служители. Обучението на всяка група е с продължителност три дни, 16 (шестнадесет) учебни часа. - Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Хотелско настаняване за обучение в ключови компетентности – Екипна ефективност” Настаняване на 30 участника, разпределени в 3 групи по 10 участника, в хотел минимум 3 звезди, две нощувки, три обяда и две вечери, четири кафе-паузи, зала за обучение с необходимото техническо оборудване. - Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Осигуряване на транспорт за обучение в ключови компетентности – Екипна ефективност” Осигуряване на транспорт за 30 участника, разпределени в 3 групи по 10 участника, от сградата на Община град Добрич до мястото на обучение (на разстояние до 80 км от Добрич) и от мястото на обучение обратно до сградата на Община град Добрич с микробус.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/04/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   650154   Решение         24.02.2015 г.  24.02.2015 г. 
2   650158   Обявление за обществена поръчка         24.02.2015 г.  24.02.2015 г. 
3   671473   Информация за сключен договор         12.06.2015 г.  12.06.2015 г. 
4   678920   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.07.2015 г.  23.07.2015 г. 
5   679934   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.07.2015 г.  30.07.2015 г. 
6   679936   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.07.2015 г.  30.07.2015 г.