Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2015-0005
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=33
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на обществената поръчка включва: •Изработване на инвестиционен проект във фаза технически за укрепване на бреговата ивица в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена” АД до лодкостоянката съгласно парцеларен план на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав от административната сграда на „Сортови семена” до лодкостоянката ПИ000226 по КВС на с. Вардим; •Извършване на строително-монтажните работи и дейности за I етап от т.1 до т.6 от парцеларен план на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав от административната сграда на „Сортови семена” до лодкостоянката ПИ000226 по КВС на с. Вардим, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред технически инвестиционен проект; •Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията. Строежът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/03/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   648100   Решение         12.02.2015 12.02.2015
2   648102   Обявление за обществена поръчка         12.02.2015 12.02.2015
3   677508   Информация за сключен договор         15.07.2015 15.07.2015
4   758259   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.11.2016 17.11.2016