Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=228
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1081 /ІІ-71, СИЛИСТРА - БОГОРОВО/ - СРАЦИМИР - БАБУК от км 0+000 до км 10+620 по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321”. Пътят е изграден преди 1980 година. През последните няколко години са извършвани частични изкърпвания на пътната настилка и текущо поддържане на пътя и принадлежностите му. Обща дължина на участъка е 10 620 м. Съществуващата асфалтова настилка е в лошо състояние, с много повреди и деформации. В следствие на дългата експлоатация, без да са извършвани по-сериозни ремонти, настилката между село Срацимир и Път І-7 е напълно разрушена и с габарит, който не отговаря на натоварването. Необходимо е да се извърши реконструкция и рехабилитация на посочения участък, съгласно КС и техническо задание на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/03/2015 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   646983   Решение         06.02.2015 06.02.2015
2   646984   Обявление за обществена поръчка         06.02.2015 06.02.2015
3   648995   Решение         18.02.2015 18.02.2015
4   683989   Информация за сключен договор         24.08.2015 24.08.2015
5   710326   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.01.2016 28.01.2016