Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/...................
Процедура: Договаряне
Описание: Обществената поръчка е с предмет:"Доставка на замразени хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на Община Габрово за 24 месеца". Пълното описание за изпълнение на поръчката (в т.ч. вида и прогнозните количества на продуктите) е съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и Проекта на договор.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   644936   Решение         26.01.2015 26.01.2015
2   654509   Информация за сключен договор         11.03.2015 17.03.2015
3   782408   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.04.2017 07.04.2017