Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/91/
Процедура: Открита процедура
Описание: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 13 броя обособени позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава -техническа спецификация. Предвид предмета на поръчката и на основание чл.25, ал.3 т.3 от ЗОП се допуска участниците да предлагат частично измпълнение на поръчката - да оферират за част от номенклатурните единици, обект на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   643460   Решение         19.01.2015 19.01.2015
2   643461   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.01.2015 19.01.2015
3   644330   Решение     22.01.2015 22.01.2015
4   664142   Решение         28.04.2015 28.04.2015
5   666166   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.05.2015 12.05.2015
6   762227   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
7   762229   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
8   762230   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
9   762231   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
10   762233   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
11   762234   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
12   762236   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
13   762238   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
14   762239   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
15   762241   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
16   762242   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016
17   762243   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.12.2016 12.12.2016