Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2014-0039
Адрес на профила на купувача: http://www.silistra.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка чрез периодични заявки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с. Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община Силистра по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и инструменти” Обособена позиция № 2 „Електрически материали” Обособена позиция № 3 „ВиК материали” изискванията и характеристиките на материалите са описани в Техническо задание по обособената позиция.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/02/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   640410   Решение         30.12.2014 30.12.2014
2   640414   Обявление за обществена поръчка         30.12.2014 30.12.2014
3   646002   Решение         30.01.2015 30.01.2015
4   664360   Информация за сключен договор         29.04.2015 29.04.2015
5   776817   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.03.2017 15.03.2017
6   776818   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.03.2017 15.03.2017
7   776822   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.03.2017 15.03.2017