Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Разлог ЕООД
Номер: 00451-2014-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalrazlog.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на обществената поръчка е доставка на медикаменти, консумативи и реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/01/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   637564   Решение         11.12.2014 11.12.2014
2   637565   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.12.2014 11.12.2014
3   676331   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     08.07.2015 08.07.2015