Информация за преписката

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Номер: 00422-2014-0035
Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката обхваща „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития, отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР". Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР". Поръчката се състои от ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития“, която следва да осигури логистичната подкрепа за провеждането на две обучения за изграждане на капацитет сред целевите групи за планиране и извършване на оценки на ефекта от активната политика на пазара на труда, както и провеждането на две пресконференции и една национална конференция за информиране и осигуряване на публичност сред целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост, относно заложените цели и постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта. Обособена позиция № 2: „Отпечатване на доклади и осигуряване на материали за информираност и публичност“, която следва да осигури отпечатване на 3 бр. доклади, от проведени изследвания (оценки), при общ тираж на български и на английски език – 2 500 бр.: Първи доклад – последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво; Втори доклад – последваща оценка на всички елементи (програми и мерки за заетост) на активната политика на пазара на труда, в следните направления: насоченост; релевантност към Стратегията на ЕС „Европа 2020”; икономичност; ефективност; ефикасност; Трети доклад – последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г. и изработване на информационни материали, в т.ч. проектиране, дизайн, графично оформление и печат на рекламни материали – 300 бр. папки, 100 бр. чанти, 100 бр. флаш-памет и 300 бр. химикалки и доставката им на адреса на възложителя с визуализация/брандиране, съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/01/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   637329   Решение         10.12.2014 г.  10.12.2014 г. 
2   637337   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.12.2014 г.  10.12.2014 г. 
3   662139   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.04.2015 г.  21.04.2015 г. 
4   679192   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.07.2015 г.  24.07.2015 г. 
5   679194   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.07.2015 г.  24.07.2015 г.