Информация за преписката

Възложител: Национален институт на правосъдието
Номер: 00102-2014-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=617
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка са „Логистични дейности”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Логистика при реализиране на дейностите по проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”, съгласно договор № К14-24-2/24.07.2014 г. сключен с Министерство на финансите, Дирекция „ОПАК” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, Обособена позиция № 2 – Логистика при реализиране на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г., с бенефициент НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО, по Норвежки финансов механизъм 2009-2014г., програмна област BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” Пълното описание на услугите за конкретната обособена позиция се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/01/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   637330   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.12.2014 г.  10.12.2014 г. 
2   637331   Решение         10.12.2014 г.  10.12.2014 г. 
3   656762   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.03.2015 г.  25.03.2015 г. 
4   691983   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.10.2015 г.  12.10.2015 г. 
5   757561   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.11.2016 г.  11.11.2016 г.