Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0029
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2014-0029_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на БНБ в интернет, което включва: 1. извънгаранционно поддържане, наричано още абонаментно обслужване; 2. услуги по проектиране, разработване и внедряване на подобрения, изменения и допълнения, наричани за краткост „актуализации“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/01/2015 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   636645   Решение         05.12.2014 05.12.2014
2   636646   Обявление за обществена поръчка         05.12.2014 05.12.2014
3   652196   Информация за сключен договор         04.03.2015 04.03.2015
4   828172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.02.2018 02.02.2018