Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2014-0023
Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/obshhestveni-porchki/provezhdane-na-obucheniya-za-sluzhitelite-na-obshhina-svilengrad/
Процедура: Открита процедура
Описание: Провеждане на обучения за служителите на община Свиленград" по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград“, одобрен за финансиране с Договор № М13-22-96/03.10.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет“,включващи изпълнението на следните видове дейности: •Обучение по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“ •Обучение по „Организационно поведение и организационна култура“ •Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“ •Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“ (Дейност 5 от проектното предложение). •Обучение по „Управление на промяната“ •Чуждоезикови обучения на служителите в общинска администрация Свиленград, свързани с техните служебни правомощия и задължения : Английски език ниво А2,Английски език ниво В1, Френски език ниво А1, Италиански език ниво А1;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/12/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   635202   Решение         26.11.2014 26.11.2014
2   635214   Обявление за обществена поръчка         26.11.2014 26.11.2014
3   661325   Информация за сключен договор         15.04.2015 15.04.2015
4   690099   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.10.2015 01.10.2015