Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2014-0027_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична и вентилационна техника с технически параметри и характеристики, съответстващи на изискванията на възложителя, посочени в "Техническа спецификация" - Приложение №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   632923   Решение         11.11.2014 11.11.2014
2   632926   Обявление за обществена поръчка         11.11.2014 11.11.2014
3   635031   Решение         25.11.2014 25.11.2014
4   663310   Информация за сключен договор         27.04.2015 27.04.2015
5   740690   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         15.07.2016 15.07.2016
6   787550   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2017 17.05.2017