Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2014-0036
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/92-
Процедура: Договаряне
Описание: Изготвяне на инвестиционен проект /фаза работен проект/ за обект Благоустрояване на парк „Баждар“ в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, в обхват съгласно одобрено задание за проектиране. Обемът на възложените проучвателни и проектни работи е в съответствие със заданието за проектиране, препоръките на конкурса и с минималния обем, определен с Наредба № 4/2001 г. на МРРБ /ДВ бр. 51/2001г./ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в частите, отнасящи се за работен проект, включително технически спецификации за влаганите материали, количествени сметки по отделните специалности, обобщена количествено-стойностна сметка (за всички видове СМР по проекта).

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   630994   Решение         29.10.2014 29.10.2014
2   634808   Информация за сключен договор         21.11.2014 25.11.2014
3   671449   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.06.2015 12.06.2015