Информация за преписката

Възложител: Община Брацигово
Номер: 00765-2014-0005
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Общият устройствен план на Община Брацигово следва да бъде изработен съгласно одобрено с Решение №354 прието с протокол №22/31.05.2013г. на Общински съвет – Брацигово „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Брацигово”, становище от РИОСВ – Пазарджик, изразено в писмо изх.№КД-01-5480 от 07.01.2014г., писмо от РИОСВ – Пазарджик изх.№КД-19-1152/05.04.2013г., уведомление по чл.30 от АПК от НИНКН изх.№0800-867/14.02.2014г., Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/12/2014 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   629874   Решение         22.10.2014 22.10.2014
2   629877   Обявление за обществена поръчка         22.10.2014 22.10.2014
3   631576   Решение         03.11.2014 03.11.2014
4   653217   Информация за сключен договор         10.03.2015 10.03.2015
5   823097   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018