Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2014-0034
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/89-
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата процедура е:Изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект, както и на технически паспорт за обект: Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов“, вкл. благоустрояване на прилежащи площи, гр. Габрово. Поръчката включва - изготвяне на 1 бр. инвестиционен проект (фаза: технически проект) за ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов", гр. Габрово, вкл. благоустрояване на прилежащи пространства и технически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.); Проектиране: - по Части „Проект- заснемане за възстановяване на проекти - част „Архитектура” и „Архитектура”; - по Част „Конструктивна”; - по Част „Електроинсталации”; - по Част „ВК инсталации”; - по Част „ОВК инсталации”; - по Част „Машинно-технологична – Газоснабдяване”; - по Част „Геодезия”; - по Част „Паркоустройство”; - по Част „Енергийна ефективност”; - по Част „Пожарна безопасност”; - по Част „План за безопасност и здраве”; - по Част „Специални инсталации“; - по Част „Количествено-стойностни сметки с технически спецификации”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/12/2014 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   629825   Решение         21.10.2014 21.10.2014
2   629826   Обявление за обществена поръчка         21.10.2014 21.10.2014
3   636062   Решение         02.12.2014 02.12.2014