Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2014-0016
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop/132-18-21-10-2014g-izbor-na-izpalnitel-na-smr-po-proekt-rekonstruktziya-i-rehabilitatziya-na-tzentralen-gradski-ploshtad-deveti-septemvri-gr-etropole-1-vi-etap
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящия проект Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември”, гр.Етрополе – I-ви етап е насочен именно към подобряване и обновяване на инфраструктурата – площадно пространство включващо пешеходна зона, озеленяване включено в площада и детски площадка, което е в лошо физическо състояние и реконструкцията им ще има положително влияние върху развитието на града и самата община. Община Етрополе е разположена в близост до столичния град, но въпреки благоприятното си местоположение бюджетните средства на общината не са достатъчни за извършване на значими инвестиции в благоустройствени и инфраструктурни дейности. Една от причината за притегателната сила на градските ареали е степента на благоустроеност и устроеност на средата. За да бъде задържано населението в селските райони средата следва да бъде конкурентна на градската такава. Самия град Етрополе е основна структурна единица в селищното устройство на общината. Той е център на административното и социално обслужване в общината, като същевременно е и основната притегателна единица за външи посетители и туристи в общината. Публичните пространства са силен обществено-социален фактор, който играе съществена роля при формиране на обществените нагласи за избор на място за работа и обитаване. Публичните пространства и в частност Централния площад на гр.Етрополе е основна художествено-композиционна единица в градоустройствената структура на града и в голяма степен определя неговата идентичност и разпознаваемост. За съжаление към настоящия момент съществуващите настилки от естествен камък, мрамор и мит филц са захабени и нарушени, в неестетично състояние. Съществуващият воден ефект и чешма са функциониращи, но със силно нарушени облицовки. Основната целева група е населението на община Етрополе – 12047 души, в частност жителите на гр. Етрополе – 10292 души. В целевата група са включени всички възрастови групи и всички представители на различни социални и етнически групи от населението. Допълнителната целева група са посетителите и потенциалните инвеститори в града, у които ще се формират положителни нагласи за прекарване на свободноти с време в общината и развитие на бизнес в нея.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/11/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   629615   Обявление за обществена поръчка         21.10.2014 21.10.2014
2   629617   Решение         21.10.2014 21.10.2014
3   658955   Информация за сключен договор         01.04.2015 01.04.2015