Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/
Номер: 00502-2014-0018
Адрес на профила на купувача: http://svetamarina.com/index.php?go=t&id=150
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата и нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/+система за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета” за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/11/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   628833   Решение         15.10.2014 15.10.2014
2   628842   Обявление за обществена поръчка         15.10.2014 15.10.2014
3   637881   Информация за сключен договор         15.12.2014 15.12.2014
4   663038   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.04.2015 24.04.2015
5   665252   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.05.2015 07.05.2015