Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2014-0015
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=14
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на Дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП: 02144400045, маркиран червен за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов и за нуждите на Общинска служба за социални дейности, с общо количество до 300 000 литра, в т.ч. за Детски заведения – 140 000 литра, доставяни по заявка на Възложителя до детските заведения в гр. Свищов, с. Ореш и с.Царевец и Об. Служба “Социални дейности” – 160 000 литра доставяни по заявка на Възложителя до Дом за стари хора гр. Свищов, СУПЦ с. Овча Могила. Доставяното гориво трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за качество на течните горива,условията, реда и начина на техния контрол, удостоверяващо се с Декларация за съответствие на качеството и фирмена техническа спецификация, отговаряща на БДС. Всяка доставка да е придружена с пълен набор документи (сертификати за качество, лабораторни свидетелства и др.), удостоверяващи произхода и качеството. Доставките на гориво да се извършва със специализиран транспорт, притежаващ лиценз за превоз на опасни товари, снабден с контролно измервателни уреди, отчитащи зареждането на доставката, изпитани и калибрирани от специализирана лаборатория за стандартизация и метрология. Договора влиза в сила не по-рано от 23.11.2014 година, за срок от две години или до изчерпване на количествата, което обстоятелство настъпи по рано.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   628756   Решение         15.10.2014 15.10.2014
2   630650   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.10.2014 28.10.2014
3   759582   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.11.2016 25.11.2016