Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2014-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76
Процедура: Открита процедура
Описание: Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Твърдица чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   627779   Решение         08.10.2014 08.10.2014
2   627781   Обявление за обществена поръчка         08.10.2014 08.10.2014
3   662256   Информация за сключен договор         21.04.2015 21.04.2015
4   699191   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.11.2015 25.11.2015