Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0024
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на обществена поръчка включва: т. 1. доставка на компютърно оборудване и компоненти, съгласно Приложение № 1 „Техническа спецификация на компютърно оборудване и компоненти”, както и доставка на софтуерни продукти, с лицензи за тях, предоставящи право на ползване, съгласно Приложение № 2 „Техническа спецификация на софтуерни продукти”, които са неразделна част от документацията за участие в процедурата; т. 2. услуги по инсталиране и конфигуриране на доставеното компютърно оборудване, компонентите и софтуерните продукти по т. 1; т. 3. гаранционна поддръжка на доставеното компютърно оборудване и компоненти и софтуерни продукти по т. 1, която включва предоставяне на услугите посочени в Приложение № 3 „Техническа спецификация на услуги по гаранционна поддръжка на доставеното компютърно оборудване и компоненти и софтуерни продукти“. Гаранционната поддръжка на компютърното оборудване и компоненти включва още и извършване на услуги посочени в Приложение № 4 „Описание на предоставените режими на гаранционна поддръжка на компютърното оборудване и компоненти“ в избран от възложителя режим на гаранционна поддръжка описан в Приложение № 4; т. 4. софтуерна поддръжка на доставените софтуерни продукти по т. 1 и софтуерна поддръжка на притежавани от възложителя софтуерни продукти, чиято софтуерна поддръжка изтича по време на действие на този договор. Софтуерната поддръжка, предоставя право на възложителя на ползване на нови версии на софтуерните продукти за срок избран от възложителя, съгласно Приложение № 2. Възложителят притежава някои от софтуерните продукти, посочени в Приложение № 2 „Техническа спецификация на софтуерни продукти”. т. 5. обучение на специалисти на възложителя за експлоатация на доставеното компютърното оборудване, компонентите и софтуерните продукти по т. 1, в случай че такова е поискано от възложителя. Доставките и услугите посочени в т. 1 – 5 се възлагат, с писмена заявка от възложителя до избрания за изпълнител участник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/11/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   626517   Решение         30.09.2014 30.09.2014
2   626533   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.09.2014 30.09.2014
3   628495   Решение     14.10.2014 14.10.2014
4   631049   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         30.10.2014 30.10.2014
5   631108   Решение     30.10.2014 30.10.2014