Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2014-0025
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие е с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места от Община Силистра по обособени позиции: Обособена позиция №1 ,,І район – с. Сребърна, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново, с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Сърпово и с. Смилец“; Обособена позиция №2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Майор Ценович, с. Казимир, с. Богорово, с. Поп Кралево и с. Срацимир“ Пълното описание на съдържанието на предмета на поръчката е детайлно описано в Техническите спецификации на отделните обособени позиции - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/10/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   626039   Решение         29.09.2014 29.09.2014
2   626044   Обявление за обществена поръчка         29.09.2014 29.09.2014
3   653167   Информация за сключен договор         10.03.2015 11.03.2015
4   777352   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.03.2017 17.03.2017
5   777354   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.03.2017 17.03.2017