Информация за преписката

Възложител: Община Летница, област Ловеч
Номер: 00823-2014-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.letnitsa.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя, включваща следните хранителни продукти и изделия по групи, както следва: І-месо и месни продукти; ІІ-плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ-мляко и млечни продукти; ІV-различни хранителни продукти и подправки; V-хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия. Продуктите и изделията ще бъдат доставяни след писмена заявка на съответното звено на Възложителя само в работно време. Хлябът ще се доставя ежедневно, останалите продукти и изделия съгласно потребностите на съответните обекти на Община Летница по съгласуван между страните график.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   623758   Обявление за обществена поръчка         11.09.2014 15.09.2014
2   623761   Решение         11.09.2014 15.09.2014
3   643271   Информация за сключен договор         16.01.2015 16.01.2015
4   649246   Информация за сключен договор         19.02.2015 19.02.2015
5   707374   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.01.2016 13.01.2016
6   707376   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.01.2016 13.01.2016