Информация за преписката

Възложител: Община Елена
Номер: 00619-2014-0012
Адрес на профила на купувача: http://elena.acstre.com/section-155-profil_na_kupuvacha.html
Процедура: Открита процедура
Описание: 1. Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена и екологична оценка към него“. 2. Обект на обществената поръчка: Обект на обществената поръчка - услуга по изработване на проект за Общ устройствен план на община Елена (ОУПО Елена), Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл. 105, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 3. Цел на обществената поръчка: Основна цел на ОУП на община Елена е определяне на общата структура и устройствените режими и показатели за територията на общината, способстващи за изграждането и функционирането на една гъвкава, бързо приспособяваща се и отговаряща на съвременните изисквания среда за обитаване, труд, отдих, обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия потенциал и благоприятни условия за развитие на туризма и бизнеса, и привличане на повече инвестиции в община Елена. За постигането на основната цел на ОУПО Елена е необходимо да се решат следните методически задачи: - Очертаване на точните граници на защитените територии и зони за природно и културно наследство и изготвяне на специфични режими и изисквания за поддържане на екологичното равновесие и за опазване на ландшафта от неблагоприятни антропогенни въздействия; - Съставяне на демографска прогноза в рамките на времевия обхват на плана, с цел изчисляване на бъдещото натоварване на територията - необходимост от изграждане на нови мрежи на инженерната инфраструктура, нови обекти на социалната инфраструктура и т.н.; - Дефиниране параметрите на устройствените зони и режими при два или три сценария (оптимистичен, песимистичен и реалистичен) за развитие на територията на община Елена при отчитане на собствените ресурси и регионалните взаимовръзки; - Организация на вътрешната структура на елементите на функционалните системи и определяне на допустими устройствени показатели; - Определяне на териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване строителните граници на съществуващите урбанизирани територии; - Определяне на териториите със защитни и специални гори с рекреационно значение, както и териториите, които ще се устроят като околоселищни лесопаркове; - Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; - Определяне на йерархията, структурата, трасетата на елементите на главната транспортно-комуникационна мрежа; създаване на условия за оптимизиране функционирането на обществен междуселищен транспорт; - Създаване на правила, режими и нормативи за опазване, експониране и адаптация на ценностите на природното и културно-историческото наследство; - Изготвяне на правила и нормативи за приложение на ОУПО; - Разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУПО. В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, заданието изисква ОУПО Елена да се разработи за времеви обхват (прогнозен период 15 - 20 години) - до 2030 г. периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на определени стратегически решения и политики.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/10/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   623663   Решение         15.09.2014 г.  15.09.2014 г. 
2   623667   Обявление за обществена поръчка         15.09.2014 г.  15.09.2014 г. 
3   635111   Информация за сключен договор         26.11.2014 г.  26.11.2014 г.