Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Димитровград
Номер: 01131-2014-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.vikdg.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за 21 (двадесет и един) броя обекти, подробно описани в документацията за участие.Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група.Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/09/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   618788   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         11.08.2014 11.08.2014
2   618790   Решение         11.08.2014 11.08.2014
3   630315   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         24.10.2014 24.10.2014