Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Димитровград
Номер: 01131-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://vikdg.com/
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на „ВиК”ООД-Димитровград, чрез периодична покупка от търговски обекти(бензиностанции) при условия на безналично плащане с електронни карти ; 2. Доставка на компресиран природен газ - метан за технологични нужди на „ВиК”ООД-Димитровград

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   614953   Решение         11.07.2014 11.07.2014
2   620837   Решение         26.08.2014 26.08.2014
3   620871   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         26.08.2014 26.08.2014