Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0018
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка са следните услуги: 1. проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН) в БНБ, подробно описана в Приложение № 1 - Описание на информационна система „Единно хранилище на данни – отчети за „Банков надзор” (ЕХД-ОБН), наричана по-нататък ,,Системата”. Актуализациите на системата се извършват съгласно задания и спецификации, предоставяни чрез писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след съгласуване между страните на обхвата, обема на работата и крайния срок за нейното извършване; 2. безплатна гаранционна поддръжка на всички актуализации на системата по т. 1, която се осъществява при условията и сроковете, посочени в проекта на договора; 3. абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН) в БНБ, описана в Приложение № 1. Абонаментното обслужване се осъществява съгласно Приложение № 2 - „Изисквания, обхват и условия за абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор” (ЕХД-ОБН)” и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 4. След изтичане на съответния срок на гаранционната поддръжка на актуализации на системата, възложени по силата на проекта на договора, към абонаментното обслужване по т. 3 се включват и актуализациите на системата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   612298   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.06.2014 30.06.2014
2   612306   Решение         30.06.2014 30.06.2014
3   621354   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.08.2014 29.08.2014
4   812362   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2017 31.10.2017