Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Ограничена процедура
Описание: Поръчката включва: Отпечатване и доставката на български банкноти, емисии на БНБ, съгласно Приложение № 1 – „Техническа спецификация на българските банкноти” при срокове, количества, цени и условия, определени в проекта на договор. Отпечатването и доставката на съответните количeства банкноти ще се извършва изцяло или на партиди въз основа на направена заявка от страна на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   610241   Решение         23.06.2014 23.06.2014
2   610244   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.06.2014 23.06.2014
3   666949   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.05.2015 14.05.2015
4   938036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.10.2019 09.10.2019