Информация за преписката

Възложител: Община Вълчи дол
Номер: 00160-2014-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.valchidol-bg.com.
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката се състои в реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол на част от следните улици - ул. Георги Димитров о.т.70-о.т.970, ул.Трети март о.т.970 - о.т.9187, ул. Бузлуджа о.т.11-о.т.24- o.т. 38- о.т.42 -о.т51, ул. Хаджи Димитър о.т.72-о.т.84 -о.т.984, ул. Васил Коларов о.т.51-о.т 50. Обекта е ІІІ-та категория . Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е 1157,59 м. По улиците по които няма да се изграждат нови водопроводи се предвиждат пресвързвания към съществуващите водопроводи. Новопроектираната водопроводна мрежа да се изпълни с тръби от полиетилен висока плътност с посочените в проекта сечения. В настоящата разработка е предвидено битовите отпадни води от реконструираните битови канализационни клонове да се заустят в съществуващата канализация на гр. Вълчи дол,в съществуващи ревизионни шахти. Общата дължина на проектираната канализация е 1130,25 м. Новопроектираната канализация да се изпълни с канализационни дебелостенни PVC тръби ф 315 ;SN 8 Преди започване на земните работи, ще се осигури присъствието на представители от съответните инстанции за маркиране на съществуващи подземни комуникации. Трасирането на водопровода и изкопът ще се изпълнят съгласно приложените ситуация, надлъжен и напречен профили. Изкопните работи за водопровода ще се изпълнят без откоси , като изкопът ще се укрепи плътно , с талпи . При изпълнението на СМР ще се изгради временна предпазна ограда . Изкопаната пръст ще се депонира от едната страна на изкопа, а от другата ще се складират тръбите и съответните фасонни части. Да се удостовери съответствието на всички продукти за влагане със съществените изисквания към тях. Дъното на изкопът ще се подравни и трамбова. СМР се разделят на 8 етапа, посочени в чертежи от 1-10, като за всеки един етап са дадени чертежи за временното ст-во, план на изкопите и монтаж на тръбите, места със специфични рискове и план за евакуация. При извършването на СМР , поради разкопаването на цялато улично платно и използването на механизация за изкопните и монтажните работи, се налага пълното затваряне на улицата за движение на МПС и създаване на временна организация на движението до пълното завършване на стр.монтажните работи. Има обходни маршрути във всеки един от етапите на изпълнение на СМР. Стр.площадка ще се огради с метални пана с стоманена мрежа, част от които мобилни за да може механизацията да влиза и излиза от обекта. Предвижда се изкопните работи да се извършат с багер, а монтажа на тръбите с автокран, избран от Изпълнителя. Извозването на излишните земни маси от изкопа ще става със самосвали, на депо за стр.отпадъци. Изпълнението на изкопните работи на обекта ще стане под наблюдението на техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и проектанта конструктор, за да се вземат спешни решения, ако това се налага принепредвидени обстоятелства. След изпълнение на изкопа се изпълнява обратен насип с трамбоване по детайл на конструктора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2014 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   609321   Решение         18.06.2014 18.06.2014
2   609322   Обявление за обществена поръчка         18.06.2014 18.06.2014
3   675973   Информация за сключен договор         06.07.2015 06.07.2015
4   783124   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.04.2017 13.04.2017