Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Ограничена процедура
Описание: 1.Изработи и достави 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили, цвят „бял”, отговарящи на техническите изисквания, посочени в Приложение № 1 -„Техническо задание за доставка на специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на БНБ”. 2. осигурява гаранция на автомобилното шаси и бронираната надстройка, както и на двигателя и основни агрегати, възли и части на базовото автомобилно шаси, съгласно гаранционните условия, представени в офертата на избрания за изпълнител участник. 3. осигурява оторизирано сервизно обслужване и база от производителя или официален представител на производителя на автомобилното шаси, и на бронираната надстройка на доставените бронирани товарни автомобили на територията на Р България в рамките на гаранцията по чл. 7 от проекта на договор, считано от датата, която е удостоверена с подписи на приемо - предавателния протокол по реда на чл. 6, ал. 9 от проекта на договор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   607039   Решение         04.06.2014 04.06.2014
2   607043   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.06.2014 04.06.2014
3   634778   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.11.2014 24.11.2014
4   927610   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.08.2019 12.08.2019