Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ - Бургас
Номер: 00207-2014-0081
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, включва 1. Извършване на конфигуриране, преконфигурриране и мониторинг на компютърната техника, описана в Приложение № 1 по заявка на Възложителя. 2. Изготвяне на експертни оценки на компютърна и периферна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания. 3. Извършване на диагностика и отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти. 4. Изготвяне на препоръки и насоки за оптимизиране работата на компютърните устройства на Възложителя въз основа на извършените анализи и проведени тестове. 5. Извършване на годишна профилактика на компютърните конфигурации, включваща: 5.1. отваряне на компютъра; 5.2. изваждане на охлажданията и радиаторите; 5.3. почистване на прашните вентилатори и радиатори; 5.4. преглед за видими проблеми по вентилатори и другите елементи на компютъра; 5.5. смазване на вентилаторите и подмяна на термопаста между процесора и радиатора; 5.6. почистване на останалия прах в кутията; 5.7. сглобяване на компютъра и тестване. 6. . Извършване на годишна профилактика на принтерите, включваща: 6.1. Отваряне на принтера и почистване от прах и разсипан тонер 6.2. Почистване на оптиката и фюзера и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   606658   Решение         03.06.2014 03.06.2014
2   606660   Обявление за обществена поръчка         03.06.2014 03.06.2014
3   620953   Информация за сключен договор         27.08.2014 27.08.2014
4   688516   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.09.2015 18.09.2015