Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2014-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на независим непрекъснат строителен надзор и контрол при изпълнението на строителството на обект „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари”. Строителния надзор следва да бъде упражнен при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, регламентираща този вид дейност, а именно ЗУТ и Наредбите към него. Основните задължения към изпълнението на строителния назор са регламентирани в чл.168 от Закона за устройство на територията и са най-общо следните: - законосъобразно започване на строежа; - изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на инвестиционното проектиране за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; - недопускане нанасянето на щети на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи. Носене на отговорност по договора за строителен надзор за срок не по-малък от гаранционните срокове в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - уведомяване на регионалната дирекция за национален строителен контрол при установяване на нарушаване на техническите правила и нормативи при изпълнение на СМР; - съставяне на окончателен доклад и технически паспорт на обекта. Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира със средства от бюджета на община Крушари.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2014 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   605628   Решение         28.05.2014 28.05.2014
2   605631   Обявление за обществена поръчка         28.05.2014 28.05.2014
3   618921   Информация за сключен договор         12.08.2014 12.08.2014
4   794184   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.07.2017 03.07.2017