Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва доставка на резервни и износващи се части за банкнотообработващите системи СPS 1500 5/4 и за спомагателното оборудване към тях: пакетираща линия UBS Bundler/ATS, конвейер и опаковъчна линия W700-80/Maxi 50T, ръчен унищожител DLR40/40-320/150 и брикетираща система за изрезки от банкноти тип Oscar Plus, посочени в „Списък на необходимите резервни и износващи се части за банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателното оборудване към тях за закупуване през 2014 г.”, който е неразделна част от закупенатата документация за участие в процедурата. Доставките на резервните и износващите се части следва да се извършват периодично по писмена заявка на възложителя. В заявката ще се посочват видът и количеството на резервните и износващите се части, които следва да бъдат доставени. Количествата на резервните и износващите се части, посочени в „Списък на необходимите резервни и износващи се части за банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателното оборудване към тях за закупуване през 2014 г.”, са ориентировъчни. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора да не поръча цялото посочено количество или в случай на необходимост, да го надвиши. Всички поръчани количества се заплащат по единичните цени, посочени в предлаганата цена на избрания за изпълнител участник. Доставените резервни и износващи се части следва да отговарят на изискванията на възложителя посочени в „Списък на необходимите резервни и износващи се части за банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателното оборудване към тях за закупуване през 2014 г.”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/06/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   605373   Решение         27.05.2014 27.05.2014
2   605375   Обявление за обществена поръчка         27.05.2014 27.05.2014
3   633510   Информация за сключен договор         14.11.2014 14.11.2014
4   703612   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.12.2015 18.12.2015